UNODC učestvovao na godišnjem sastanku Društva za istraživanje u oblasti prevencije

29. maj – 1. juni 2018. godine, Washington, SAD: Ove godine je godišnji sastanak Društva za istraživanje u oblasti prevencije održan u Washingtonu pod nazivom „Optimizacija relevantnosti nauke o prevenciji za sisteme“, tokom kojeg su brojni istraživači imali priliku predstaviti nalaze studijskih ispitivanja u oblasti prevencije. Slijedeći ciljeve Društva za istraživanje u oblasti prevencije, a koji se odnose na promociju etiološkog istraživanja i razvoja programa i visoko-kvalitetne nauke o prevenciji koja će uticati na politike u oblasti prevencije, predstavljeni su veoma informativni i naučno stimulativni rezultati, koji su pokrenuli interaktivnu diskusiju u naučnim krugovima.

Organizacija UNODC imala je priliku predstaviti noviju publikaciju organizacija UNODC i SZO Međunarodnih standarda u oblasti prevencije korištenja droge (https://www.unodc.org/documents/prevention/standards_180412.pdf) pred grupom eksperata tokom Međunarodnog foruma za umrežavanje, te istaći strateški značaj ovog dokumenta i njegovu komparativnu prednost u odnosu na prvo izdanje Međunarodnih standarda. Uz to, tokom godišnjeg sastanka Društva za istraživanje u oblasti prevencije prikazane su intervencije zasnovane na dokazima čija je djelotvornost ocijenjena, a koje su rezultat tehničke podrške koju je organizacija UNODC pružila državama članicama. Predstavljeni su rezultati UNODC-LCIF (Lions Clubs International Foundation) kontrolnih ispitivanja na više lokacija u okviru Lions Quest programa „Vještine za adolescenciju“ (LQSFA) u Jugoistočnoj Evropi, u okviru interaktivne sesije na temu „Sprovođenje školskih programa za unapređenje ponašanja i socijalno i emocionalno učenje“, uz naglasak na identifikovane pozitivne ishode u interventnoj grupi učenika u poređenju sa kontrolnom grupom o korištenju opojnih supstanci tokom proteklih 30 dana, kao i namjeri učenika da koriste supstance tokom naredna tri mjeseca.

Uz to, prikazan je informativan rad na programima razvoja porodičnih vještina, sprovedenog sa porodicama u izazovnim okolnostima kao prezentacija postera pod nazivom „Paket roditeljskih vještina na više nivoa namijenjen porodicama koje žive u izazovnim okolnostima (uključujući izbjeglice, interno raseljena lica i druge)“, a predstavljen je i rad i rezultati organizacije UNODC u ovoj oblasti