За програмата

УНОДЦ во партнерство со Меѓународната Фондација Лајонс Клуб ја започна програмата Лајонс Квест „Вештини за адолесцеција“ во регионот на Југоисточна Европа (ЈИЕ) во 2014 година со реализација на програмата во Србија, која постепено се прошири во Црна Гора и Северна Македонија во 2015/16 година. По успешната имплементација во овие земји, програмата беше дополнително проширена и во Босна и Херцеговина во 2016 година.

Програмата "Вештини за адолесценција" е интервенција за превенција од употреба на дрога во самото училиште и е  наменета за учениците од возрасната група од 10-14 години со образовниот пакет за социјално -емоционално учење, а со цел да се развијат вештините за одбивање за да се справат со притисокот од врсниците, да се подобрат схоластичките достигнувања и нивната приврзаност кон училиштето и да го одложат и спречат почетокот на злоупотребата на дрога.

До денес, програмата беше спроведена во соработка со Министерството за образование во 145 основни училишта низ регионот на ЈИЕ и беа вклучени повеќе од 7.000 деца со реализација на програмата. Позитивните трендови, во однос на употребата на супстанции, нормативните верувања, намерата да се користат супстанци и вештини за одбивање кај групите изложени на програмата, беа забележани како резултат на структурирана евалуација на програмата.

 

"Превенцијата е подобра од лекувањето."
-Десидериус Еразмо

Нашите приказни

Помагање на нашите млади да израснат во среќни возрасни луѓе

Програмата функционира

Знаеме од истражувањето спроведено во овие земји дека програма функционира, дека програмата ги има посакуваните ефекти во однос на превенцијата од дрога и алкохол, дека ги има посакуваните ефекти во однос на развојот на вештините на социјалните емоции и така, колку повеќе можевме да разговараме со земјите каде се спроведува оваа пилот-програма и да идентификуваме што е успешно, да ги идентификуваме предизвиците кои треба да се надминат, толку повеќе ќе можеме да создадеме посилни програми за тие земји и низ регионот на ЈИЕ.

LCIF Global Programme Manager
Matthew Kiefer

Да го прошириме овој процес

Ние сме благодарни што ја имаме оваа врска со Меѓународната Фондација Лајонс Клубови за да ја искористиме оваа алатка, која се нарекува Лајонс Квест вештини за адолесценција, како еден од резултатите што ни помогнаа да ги достигнеме целите на регионално ниво. Многу сме среќни што оваа иницијатива се реализира во регионот на ЈИЕ и што многу земји имаат корист од ова и ние сме сигурни дека можеме да го прошириме овој процес, во иднина.

Координатор на програмата на УНОДЦ
Вади Маалуф

Готов и бесплатен

Програмата е повеќеслојна. Оваа програма навистина ни помага да се справиме со сите проблеми во врска со адолесцентите. Се спроведува од обучени наставници во училиштата, што е одлично. Мислам дека навистина сме привилегирани што можевме да бидеме корисници на оваа програма. Го добивме готов, целиот пакет, целосно бесплатен за нашите училишта.

Министерство за образование, наука и технолошки развој на Република Србија
Снежана Вуковиќ

Акредитирање на Програмата

Мислам дека ќе одиме кон акредитирање на програмата, но исто така и да видиме дали можеби постои можност за некоја интеркултурна програма која може да вклучува теми од различни предмети. Потоа, би можеле да ја вклучиме оваа програма во наставните програми, но, исто така, да видиме дали можеме да ја имплементираме не само во овие 17 училишта туку и во многу повеќе училишта во Црна Гора што е можно.

Министерство за образование, Црна Гора
Тамара Милиќ

Нова страница во образовниот систем

Со оваа програма се отвори нова страница во образовниот систем, поточно во поглавјето за воспитание на децата. Овие теми веќе биле покривани и порано, но јас лично мислам дека предметите што се дел од оваа програма се исклучително корисни и дека ќе ги донесат очекуваните резултати.

Министерство за образование и наука, ПЈР Македонија
Миле Гиновски

Се вклопува навистина добро

Програмата се вклопува навистина добро со нашите национални програми, исто така и затоа што е договорен текстот на Националната стратегија за надзор над наркотични дроги, па овие програми таму ќе добијат одлично место.

Федерално Министерство за образование и наука, Босна и Херцеговина
Надија Бандиќ